Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zakres obliczeń projektowych fundamentu obejmuje: 1) sprawdzenie nacisku statycznego na grunt, 2) sprawdzenie położenia środka ciężkości układu w stosunku do środka ciężkości podstawy fundamentu, przy czym oba środki ciężkości powinny znajdować się na osi uderzenia bijaka młota, 3) sprawdzenie amplitud drgań wymuszonych, 4) sprawdzenie nacisku na podkładkę podkowadłową, 5) sprawdzenie naprężeń jak dla konstrukcji poddanych . działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych – wg PN-76/B-03264, 6) obliczenie potrzebnej ilości zbrojenia dolnej płaszczyzny fundamentu i górnej części bloku podkowdłem, a także części wspornikowych bloku, 7) sprawdzenie wpływu drgań na otoczenie. Obciążeniem dynamicznym fundamentów maszyn udarowych są siły pochodzące od uderzeń części spadających młota w spoczywającą na odkuwkę. Amplitudy drgań pod wpływem uderzenia oblicza się w sposób przybliżony. Amplitudy dopuszczalne drgań fundamentów pod młoty posadowionych na gruncie nie powinny przekraczać: a) dla podłoża z nawodnionych piasków drobnych i ilastych ad = 0,15 0,20 mm, przy czym w celu uniknięcia nadmiernych drgań i osiadań konstrukcji sąsiednich należy stosować albo posadowienie na palach albo wibroizolację fundamentu pod młot, b) dla podłoża z-mokrych piasków średnich i grubych pospółki ad = 0,80 IDID, c) dla podłoża z innych grunt6w ad = 1,0 1,2 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Bloki fundamentów pod młoty są wykonywane na ogół z betonu wibrowanego klasy B25 lub B300, natomiast skrzynie osłaniające z betonu klasy B200 lub B250. Zbrojenie bloków fundamentowych wykonuje się najczęściej ze stali klasy A-I. W nowych rozwiązaniach fundamentów młotów kuźniczych stosuje się również konstrukcje stalowe w postaci rusztów lub płyt żebrowych na wibroizolatorach sprężynowych typowych i resorowych Zbrojenie bloku fundamentowego składa się z następujących części: a) zbrojenia części górnej pod kowadłem, b) zbrojenia dolnej części bloku podstawy, c) zbrojenie ścian wnęki podkowadłowej i zbrojenie powierzchni zewnętrznych, d) zbrojenie przestrzenne. Zbrojenie górnej części bloku pod kowadłem powinno się składać z kilku poziomo układanych siatek o oczkach 10 x 10 cm, z prętów o średnicy 10-12 mm. Zbrojenie dolnej płaszczyzny podstawy bloku fundamentu pod młot ustala się na podstawie obliczeń, przy czym powinno się ono składać co najmniej z jednej siatki prętów o średnicy 16-20 mm, o oczkach 15-20 cm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Betonowanie bloku fundamentowego powinno być bezwzględnie przeprowadzone bez żadnych przerw roboczych i przy zastosowaniu prawidłowego wibrowania. Powierzchnia górna bloku w części podkowadłowej musi być już w czasie betonowania wyrównana do wymaganego poziomu według odpowiedniego szablonu, gdyż późniejsze wszelkie podlewki i warstwy wyrównawcze z zaprawy są niedopuszczalne. Nowe rozwiązania materiałowe wskazują na możliwość uzyskania wysokich wytrzymałości betonu bloków fundamentów pod ciężkie młoty przez dodatkowe zastosowanie rozproszonego zbrojenia z ciętego drutu stalowego. Podkładki sprężyste pod kowadłem młota powinny być odpowiednio impregnowane w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią i działaniem innych czynników niszczących. Wnęka w bloku fundamentowym na kowadło powinna mieć rury odwadniające. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Fundamenty ramowe pod maszyny i urządzenia drgające składają się najczęściej z kilku ram poprzecznych połączonych w węzłach górnych belkami podłużnymi i płytami. Tworząc w ten sposób ustroje przestrzenne. Słupy ram są utwierdzone w masywnej płycie dolnej posadowionej bezpośrednio na gruncie lub na palach. Fundamenty ramowe są stosowane na ogół pod szybko- bieżne maszyny obrotowe, np. turbogeneratory, turbosprężarki, turbodmuchawy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Obciążenia charakterystyczne od ciężaru maszyny i urządzeń technologicznych z nią związanych, a także od oddziaływań przekazywanych na fundament podczas prób i od termicznych odkształceń korpusu maszyny należy przyjmować według danych dostawcy maszyny. Obciążenia zmienne charakterystyczne w poziomie obsługi maszyny dla fundamentów pod turbogeneratory przyjmuje się nie mnie j niż 20 kN/m2. Obciążenia dynamiczne (siły wzbudzające) charakterystyczne od maszyny lub zespołu maszyn powinny być przyjmowane według danych producenta maszyny. Siły wzbudzające od wirujących części maszyny przykłada się jako siły skupione w miejscach oparcia łożysk wirników, przy czym mogą być one skierowane: – pionowo w górę lub w dół, – poziomo prostopadle do osi obrotów części wirujących, – poziomo wzdłuż osi obrotów maszyny. Obliczanie konstrukcji ramowych powinno obejmować sprawdzenie stanu granicznego użytkowania (drgań) oraz stanu nośności , a także uwzględniać ewentualnie stan rozwarcia odkształceń – dla fundamentów żelbetowych pod turbogeneratory dużej mocy, Obliczeniowe wartości sił i momentów potrzebne do sprawdzania stanu granicznego nośności uzyskuje się przez pomnożenie charakterystycznych wartości sił i momentów w poszczególnych przekrojach elementów konstrukcji przez współczynniki obciążenia, konsekwencji zniszczenia i zmęczenia materia- łów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zakres obliczeń projektowych fundamentu pod młot na wibroizolacji obejmuje: 1) ustalenie dopuszczalnych amplitud drgań bloku fundamentowego na wibroizolacji orz skrzyni osłaniającej, z uwzględnieniem wpływu drgań podłoża na otoczenie, 2) ustalenie potrzebnej sztywności wibroizolacji dla uzyskania wymaganej częstości drgań własnych bloku fundamentowego, 3) określenie potrzebnej masy bloku fundamentowego, 4) dobór wibroizolatorów, 5) sprawdzenie częstości drgań własnych, amplitud drgań wymuszonych i współczynnika tłumienia wibroizolacji, 6) ustalenie wymiarów skrzyni osłaniającej blok fundamentowy, 7) sprawdzenie amplitud drgań skrzyni osłaniającej oraz obliczenie jej zbrojenia, 8) ustalenie zbrojenia bloku fundamentowego Wibroizolacja powinna być tak zaprojektowana, aby częstość drgań własnych pionowych układu składającego się z fundamentu i maszyny zawierała się w granicach 4 -6 Hz. W przypadku słabego podłoża gruntowego (nawodnione piaski drobne) częstość drgań własnych powinna być ograniczona do 3-4 Hz, a w przypadku otoczenia wrażliwego na drgania nawet do 23Hz. Wskazówki dotyczące wykonania oraz eksploatacji fundamentu pod młot ustawionego na wibroizolacji po wykonaniu skrzyni osłaniającej należy przygotować podłoże dla ustawienia wibroizolatorów. W tym celu należy ułożyć na żebrach dna skrzyni, stalowe płytki podporowe – w miejscach oparcia wibroizolatorów gumowych. Górne powierzchnie żeber żelbetowych należy poza tym dokładnie wyrównać zaprawą cementową, wypaloną według poziomo osadzonych podłużnych kątowników lub płaskowników stalowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności konstrukcji należy uwzględniać rzeczywistą możliwość równoczesnego występowania poszczególnych obciążeń w najniekorzystniejszych kombinacjach. Wykluczyć należy możliwość równoczesnego występowania następujących obciążeń zasadniczych i dodatkowych: 1) obciążenia dynamiczne pionowe, poziome w kierunku poprzecznym, poziome w kierunku podłużnym, siły od momentu zatarcia; 2) obciążenia przy próbach (np. próba wodna kondensatora). Obciążenie od równomiernego i nierównomiernego rozgrzania konstrukcji ramowej fundamentu należy przyjmować na podstawie przewidywanego rozkładu temperatur w obrębie fundamentu i otoczenia oraz w odniesieniu do temperatury otoczenia w czasie wykonywania fundamentu. Nierównomierne nagrzanie elementów fundamentu należy pokreślić, przyjmując różnicę temperatur na powierzchniach elementu żelbetowego oraz rozmiary nagrzanych powierzchni powodujących wydłużenie włókien elementów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ścieki doprowadzane są rurociągiem do najwyższego punktu -pól irygowanych, grawitacyjnie (np. w Strzelcach Opolskich), bądź też za pomocą pomp. Ścieki przepływają przez osadniki dla wstępnego (czas zatrzymania 15-30 min) lub dokładnego oczyszczania mechanicznego (zatrzymanie 1-2 lub więcej godz), a następnie rozprowadzane są na pola, Gleba pól irygowanych powinna być przepuszczalna i przewiewna, aby był zapewniony energiczny aerobowy rozkład związków organicznych. Najodpowiedniejszą glebą są lekkie piaski gliniaste, mady nadrzeczne oraz glinki z domieszką piasku. Dobre wyniki oczyszczania można uzyskać również na glebach . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ścieki otrzymywane przy granulacji szlaki odpływają w ilości ok. 8 m na 1 t szlaki. Ścieki z walcowni (chłodzenie łożysk i walców) odpływają w pokaźnej ilości: 1,5-10 m3/t surowca. Ścieki te zanieczyszczone są smarami i zendrą. Ścieki z odlewni (woda do robót formierskich do chłodzenia form i odlewów) odpływają w stosunku 0,5-0,75 m3/t odlewu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oculus allegro’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dzięki uprzejmości Cheungvogl Cheungvogl udostępniliśmy nam jeden z ich najnowszych projektów, Shinjuku Gardens, w Tokio w Japonii.
Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
W śródmieściu Tokio nie ma wiele atrakcji, a spokojne tereny zielone są nieliczne.
.
Ogrody Shinjuku. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries